ပြောင်းလဲရန်

ဘာသာစကား

ပြောင်းလဲရန်

ဘာသာစကား

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

လက်ရှိကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက် (7) ခု

ဖော်ပြထားသောရလဒ်
အစဉ်လိုက်စီသည်
 • အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးလမ်းညွှန်

  7,000 MMK

 • ‌ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သုံးလက်စွဲ

  5,000 MMK

 • ‌ရေပေးဝေရေးအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ

  7,500 MMK

 • အသုံးချဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာ

  13,000 MMK

 • ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများ

  7,500 MMK

 • ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာတင်ဒါလမ်းညွှန်

  3,200 MMK

 • လမ်းတံတာဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာ

  7,000 MMK