ပြောင်းလဲရန်

ဘာသာစကား

ပြောင်းလဲရန်

ဘာသာစကား

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

လက်ရှိကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက် (3) ခု

ဖော်ပြထားသောရလဒ်
အစဉ်လိုက်စီသည်
  • ပညာရှင်ဂုရုကြီးတို့၏လူတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအတွေးအမြင်နှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များ

    1,800 MMK

  • ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အကောင်းမြင်စိတ်ကိုမြှင့်တင်ဖို့

    700 MMK

  • ပညာရှင်ဂုရုကြီးတို့၏လူတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အတွေးအမြင်နှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များ

    1,800 MMK